Currently set to Index
Currently set to Follow

บริการตรวจสอบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ "ฝ่าพายุเศรษฐกิจ"

ในงานสัมมนาที่เราจัดขึ้นโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเมื่อเร็วๆนี้ เราได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่ท่านควรจะคำนึงถึง เพื่อจะลดต้นทุนและฝ่าเศรษฐกิจขาลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

เราได้พัฒนาบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่ท่านอาจพบว่ามีประโยชน์ และเหมาะสมกับธุรกิจของท่านในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ บริการเหล่านี้มีเป้าหมายชัดเจนและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะเวลาอันสั้นโดยใช้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด (บริการแต่ละประเภทมีราคาต่ำกว่า 10,000 เหรียญออสเตรเลีย).

หากท่านต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อท่านโดยตรงเกี่ยวกับบริการต่างๆเหล่านี้ โปรดลงทะเบียนที่นี่

บริการตรวจสอบยุทธศาสตร์ซัพพลายเชน

การคำนึงถึงยุทธศาสตร์พลายเชนไม่เพียงพอ หรือการไม่มียุทธศาสตร์เอาเสียเลย เป็นการสร้างผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการอย่างมาก

ดังที่เราได้เน้นย้ำในงานสัมมนาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ซัพพลายเชนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการตรวจสอบกลยุทธ์ซัพพลายเชนนี้ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. ระบุข้อบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกลยุทธ์ซัพพลายเชน เมื่อเปรียบเทียบกับจุดประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพที่สำคัญๆของซัพพลายเชน
 3. ระบุประโยชน์โดยประมาณที่ท่านจะได้รับจากการดำเนินการปรับปรุงซัพพลายเชนในจุดที่สำคัญ
 4. เรียงลำดับขั้นตอนของสิ่งที่ท่านควรดำเนินการเพื่อปรับปรุงซัพพลายเชนตามความสำคัญ

ผลที่ท่านจะได้รับจากการตรวจสอบกลยุทธ์ซัพพลายเชน คำแนะนำในการปรับปรุงซัพพลายเชน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการให้บริการพร้อมจัดลำดับและชี้ให้เห็นเป้าหมายจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบสัญญาขนส่งสินค้า

หลายๆธุรกิจยังคงสูญเสียเงินจำนวนมากไปกับสัญญาขนส่งสินค้าเนื่องจากการกำหนดระดับการให้บริการที่ไม่รัดกุม หรือได้รับบริการขนส่งที่ไม่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดการจัดการสัญญาขนส่งสินค้าที่ดี

บริการตรวจสอบสัญญาขนส่งสินค้านี้ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบความยุติธรรมของข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาขนส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 2. เปรียบเทียบราคาและโครงสร้างสัญญา
 3. แนะนำกลยุทธ์สำหรับการบริหารสัญญาและจัดจ้างบริษัทประกอบการขนส่งภายนอกให้เหมาะสม
 4. แนะนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม
 5. ระบุโอกาสการประหยัดต้นทุน และวัดออกมาเป็นตัวเลข

ผลที่ท่านจะได้รับจาก การตรวจสอบสัญญาขนส่งสินค้า คำแนะนำในการปรับปรุงสัญญาขนส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการให้บริการพร้อมจัดลำดับและชี้ให้เห็นเป้าหมายจากตัวช้ี้วัดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา

สำหรับหลายบริษัท ต้นทุนการผลิตเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของซัพพลายเชน บริการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาจะมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุน

บริการตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาสามารถดำเนินการได้ภายใน 10 วันทำการ โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. การจัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์อย่างชัดเจนเพื่อผลักดันการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ที่ดีขึ้น
 2. ระบุซัพพลายเออร์ที่ดีหรือไม่ดีตามสมรรถภาพ
 3. แผนการและลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดหา
 4. ระบุประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลข

ผลที่ท่านจะได้รับจาก ์การตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส่วนงานจัดซื้อจัดหา เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการให้บริการพร้อมจัดลำดับและชี้ให้เห็นเป้าหมายจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

บริการตรวจสอบการวัดต้นทุนการให้บริการ

ธุรกิจส่วนมากมีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลขาดทุนให้กับบริษัท สิ่งสำคัญคือการที่มักไม่ทราบว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใดหรือผลิตภัณฑ์กลุ่มใด เคล็ดลับก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มและผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มสามารถทำกำไรให้บริษัทได

บริการตรวจสอบการจัดต้นทุนการให้บริการสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 10 วัน โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. ระบุกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลขาดทุน
 2. ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลขาดทุนหรือปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนสูง
 3. ระบุประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลข
 4. เรียงลำดับขั้นตอนของสิ่งที่ท่านควรดำเนินการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มส่วนต่างกำไร

ผลที่ท่านจะได้รับจาก การตรวจสอบการวัดต้นทุนการให้บริการ แสดงให้เห็นโอกาสการเพิ่มส่วนต่างผลกำไร พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนหรือระดับการให้บริการอย่างชัดเจน

บริการตรวจสอบสัญญาคลังสินค้า

โครงสร้างสัญญาคลังสินค้าที่เหมาะสมและรัดกุมกับคู่สัญญาจัดจ้างสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของท่านได้อย่างมากมาย เป็นที่น่าเสียใจว่าความสัมพันธ์และการจัดการสัญญาคลังสินค้าโดยส่วนใหญ่มิได้อยู่ในกรณีนี้

บริการตรวจสอบสัญญาคลังสินค้าสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 10 วัน โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี้

 1. บทวิจารณ์สัญญาและข้อกำหนดของสัญญาปัจจุบัน
 2. คำแนะนำเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาให้เหมาะสม
 3. แนะนำตัวชี้วัดสมรรถภาพ
 4. เปรียบเทียบสมรรถนะการให้บริการของบริษัทคู่สัญญา
 5. บทวิจารณ์ความเหมาะสมของทรัพยากรและสินทรัพย์ปัจจุบัน
 6. คำแนะนำสำหรับปรับปรุงการบริหารจัดการสัญญา

ผลที่ท่านจะได้รับจาก ์การตรวจสอบสัญญาคลังสินค้า แนวทางสำหรับดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องการการบริหารจัดการสัญญาคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงระดับการให้บริการ

บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของกองยานพาหนะสำหรับขนส่ง

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการขนส่งสินค้าโดยใช้กองยานพาหนะของตนเอง บางครั้งเป็นเรื่องไม่ยากที่จะมองไม่เห็นการหย่อนสมรรถภาพ หรือต้นทุนที่สูงลิ่วเทียบกับต้นทุนค่าขนส่งของธุรกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของกองยานพาหนะสำหรับขนส่งสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 10 วัน โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. ชี้วัดและเปรียบเทียบสมรรถภาพการใช้ประโยชน์ของกองยานพาหนะและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
 2. ทบทวนความเหมาะสมของขนาดยานพาหนะและส่วนผสมของประเภทยานพาหนะ
 3. ทบทวนประสิทธิภาพการวางแผนการใช้งานยานพาหนะและการวางแผนเส้นทาง
 4. ทบทวนต้นทุนของกองยานพาหนะและเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น
ผลที่ท่านจะได้รับจาก การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของกองยานพาหนะสำหรับขนส่ง คำแนะนำในการปรับปรุงการใช้งานกองยานพาหนะเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการให้บริการพร้อมจัดลำดับและชี้ให้เห็นเป้าหมายจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

บริการตรวจสอบการประสานงานส่วนวางแผนและส่วนขาย

การประสานงานส่วนวางแผนและส่วนขายเป็นวินัยที่มักถูกมองข้ามและล้มเหลวในขั้นตอนการดำเนินการในหลายๆธุรกิจ การแก้ไขขั้นตอนการวางแผนเพียงไม่มากสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ต่อธุรกิจท่านอย่างมากมาย

บริการตรวจสอบการประสานงานส่วนวางแผนและส่วนขายสามารถดำเนินการได้ภายใน 10 วันทำการ โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. ทบทวนประสิทธิภาพการประสานงานส่วนวางแผนและส่วนขาย ณ ปัจจุบัน
 2. เสนอคำแนะนำและขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 3. วัดประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นตัวเลข

ผลที่ท่านจะได้รับจาก ์การตรวจสอบการประสานงานส่วนวางแผนและส่วนขาย แผนการปรับปรุงเพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ในตลาด

บริการตรวจสอบเครือข่ายการกระจายสินค้า

โครงสร้างของเครือข่ายการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อต้นทุนและระดับการให้บริการของธุรกิจ เมื่อระยะเวลาผ่านไปธุรกิจมักจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้เครือข่ายการกระจายสินค้าอาจไม่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจในปัจจุบัน

บริการตรวจสอบเครือข่ายการกระจายสินค้าสามารถดำเนินการได้ภายใน 10 วันทำการ โดยเราจะนำเสนอผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

 1. วัดความหนาแน่นความต้องการสินค้า
 2. ระบุทางเลือกการปรับปรุงเครือข่ายการกระจายสินค้า
 3. ระบุประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ผลที่ท่านจะได้รับจาก การตรวจสอบเครือข่ายการกระจายสินค้า ระบุความคลาดเคลื่อนหรือความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายทางธุรกิจและโครงสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าในปัจจุบัน พร้อมทั้งประมาณผลประโยชน์สำหรับการดำเนินการปรับปรุงเครือข่ายการกระจายสินค้า

หากท่านต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ โปรดลงทะเบียนที่นี่

หรือท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาอาวุโสโดยตรงได้ที่

Rob O'Byrne
ซิดนีย์ – คุณร็อบ โอไบร์น
โทร: +61 417 417 307
อีเมล
John Cole
เมลเบิร์น – คุณจอห์น โคล
โทร: + 61 411 706 726
อีเมล
Colin Airdrie
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – คุณคอลิน แอร์ดรี่
โทร: +66 819 464 490
อีเมล
Samuel Xue
ประเทศจีน – คุณซามูเอล เซย์ว
โทร: +86 10 5123 5018
อีเมล
หากท่านต้องการดูบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดของโลจิสติกส์ บิวโร โปรดเยี่ยมชมที่หน้า บริการต่างๆของโลจิสติกส์ บิวโร

โปรดเยี่ยมชม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร บริษัทที่ปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Share This